เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ฝ่ายสินเชื่อ
การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายสินเชื่อ


ผู้ปฏิบัติงาน     

1. นายพิพัฒน์    อักษรชู              หัวหน้าฝ่าย
2. นางสาวยุพา    แก้วประเสริฐ        พนักงาน
3. นายพินิจ       ช่อจันทร์ผลิ        พนักงาน
4. นายวรพงศ์     ธนพาณิชย์วัฒนา    พนักงาน
5. นางสาวชุติพร  มณีโชติ            พนักงาน
 
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. งานนิติกร
1.1  ยกร่างและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ การให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.2  การดำเนินการทางคดี
1.3  การประเมินหลักทรัพย์
1.4  การจัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
1.5  ทำหนังสือทวงถามและติดตามชำระหนี้ ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน , คณะกรรมการดำเนินการ
2. งานสินเชื่อ
2.1  รับคำขอกู้เงินของสมาชิก ลงทะเบียนรับคำขอกู้
2.2  ตรวจสอบสิทธิการขอกู้  การค้ำประกัน และเอกสารประกอบสัญญากู้
2.3  ส่งฝ่ายทะเบียนหุ้น , ตรวจสอบหุ้นและหนี้ , สถานภาพของสมาชิก ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบ  ลายมือชื่อ ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
2.4  รวบรวมเสนอคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
2.5  สรุปผลการอนุมัติเงินกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้มีอำนาจแล้วให้ถูกต้อง และส่งฝ่ายการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก
2.6  ออกเลขที่หนังสือกู้ และหนังสือค้ำประกัน ในทะเบียนหนังสือกู้ทุกประเภท
2.7  เก็บรักษาสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.  ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

 

มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
ก.ค. - ก.ย. 60
เม.ย.- มิ.ย. 60
ม.ค.- มี.ค. 60
วารสารย้อนหลังทั้งหมด