เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ฝ่ายบัญชี
การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายบัญชี


ผู้ปฏิบัติงาน     

1. นางเยาวลักษณ์    เทศทอง      หัวหน้าฝ่าย
2. นางทัศนีย์          อยู่คง       พนักงาน
3. นายโยฤทธิ์        แก้วโกมล    พนักงาน
4. นางสาววัชราภรณ์  เซียงหลิว    ลูกจ้างชั่วคราว          

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. จัดทำบัญชีรายรับ – จ่าย ประจำวันให้ตรงกับเงินสด และเงินฝากธนาคาร
2. ทำสลิปลูกหนี้ – เจ้าหนี้ และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายประจำวัน และสลิปลูกหนี้ – เจ้าหนี้ เป็นเวลา 10 ปี เมื่อครบกำหนดให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการขออนุมัติทำลาย
3. ทำสมุดสรุประจำวัน และแยกประเภท
4. ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ทางบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
5. ลงบัญชียอดเงินตามงบหน้า แต่ละเดือนของงานทะเบียน และตรวจสอบยอดในงบหน้าและรายละเอียด ส่งเก็บในแต่ละเดือนให้ตรงกัน
6. จัดทำงบกำไร ขาดทุน งบดุล และรายละเอียดตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ฯ กำหนด และนำส่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
7. ทำรายการปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชีในวันสิ้นปี
8. ตรวจยอดรายละเอียดครุภัณฑ์ จัดทำค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกสิ้นปี
9.  ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดทุนเรือนหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกโดยให้ตรงกับฝ่ายทะเบียน
10.ตรวจสอบสรุปรายละเอียดรายการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ตัวแทน ร่วมกับฝ่ายทะเบียน โดยสรุปยอดจัดส่ง ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน วันที่ 20 ของเดือนถัดไป ก่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
11.จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบสำหรับผู้สอบบัญชี ต้องเสนอกรมตรวจบัญชี ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ
12.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และคุมยอดงบประมาณให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
13.จัดทำสัญญาจ้างผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี และส่งเอกสารแจ้งกรมตรวจบัญชี
14.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
15.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
ก.ค. - ก.ย. 60
เม.ย.- มิ.ย. 60
ม.ค.- มี.ค. 60
วารสารย้อนหลังทั้งหมด