เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ระเบียบ/ข้อกำหนด
 

ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2553 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560

ระเบียบฯ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการส่งเสริม

การประกอบอาชีพแก่สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบียบฯ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการส่งเสริม

การประกอบอาชีพแก่สมาชิก พ.ศ. 2552 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการซื้อรถ พ.ศ. 2552 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งค่าหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งค่าหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

พ.ศ. 2549 และฉบับที่4 พ.ศ. 2554 


      - ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งค่าหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการของสมาชิกสมทบ

       ที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2556 และฉบับที่5


      - ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งค่าหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการของสมาชิกสมทบ

      ที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2556 และฉบับที่6

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2549 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2542 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ. 2542 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ. 2555

(ฉบับที่3)

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2551 
      - ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2555

(ฉบับที่2)

        - ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561

(ฉบับที่3)

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2542 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2537 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2542 
- ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 5 

- ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 6

- ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 8

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2554 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2561

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตามหนี้ค้างชำระและบทลงโทษกรณีนำเอกสารหลักฐานประกอบ

การกู้เงินไม่ตรงกับความเป็นจริง พ.ศ.2555 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2560

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เช่าทรัพย์สินของสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2561

 ข้อกำหนดต่างๆ/ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 

 ข้อกำหนดฯ หลักเกณฑ์และวิธียืมเงินสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อทัศนศึกษาและ

การท่องเที่ยวพ.ศ. 2554

หลักเกณ์ต่างๆ
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถ 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการส่งเสริมประกอบอาชีพ 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพื่อป้องกันและทรัพย์สิน 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษกรณีเพื่อการศึกษา 

 ประกาศ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธียืมเงินสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อทัศนศึกษาและ

การท่องเที่ยว พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2555
ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธียืมเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบภัยและเพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 
มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
ก.ค. - ก.ย. 60
เม.ย.- มิ.ย. 60
ม.ค.- มี.ค. 60
วารสารย้อนหลังทั้งหมด