เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com  
 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

จากสหกรณ์ฯ

 

 
แอปพลิเคชัน
http://moicoopapp.net/moimobile/
ระเบียบ/ข้อกำหนด

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

เรื่องข้อแนะนำวิธีการเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิกกรณีคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2561
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2549 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบฯ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการส่งเสริม

การประกอบอาชีพแก่สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

        - ระเบียบฯ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการส่งเสริม

การประกอบอาชีพแก่สมาชิก พ.ศ. 2552 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการซื้อรถ พ.ศ. 2552 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562

ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งค่าหุ้น การกู้เงิน และสวัสดิการของสมาชิกสมทบ

ที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2542 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ. 2542 

        - ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ. 2555 (ฉบับที่3)

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

พ.ศ.2558

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2542 
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2537 
ข้อกำหนดฯ หลักเกณฑ์และวิธียืมเงินสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อทัศนศึกษาและ

การท่องเที่ยว พ.ศ. 2554

ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 8

          - ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2542 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2561

ระเบียบฯว่าด้วยการติดตามหนี้ค้างชำระและบทลงโทษกรณีนำเอกสารหลักฐาน

ประกอบการกู้เงินไม่ตรงกับความเป็นจริง พ.ศ.2555 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2560

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2557

        - ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เช่าทรัพย์สินของสหกรณ์ พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถ 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการส่งเสริมประกอบอาชีพ 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพื่อป้องกันและทรัพย์สิน 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการขอกู้เงินพิเศษกรณีเพื่อการศึกษา 
ประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธียืมเงินสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อทัศนศึกษาและ

การท่องเที่ยว พ.ศ. 2554

มุมสมาชิก
 
 

 

รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด
 

E-mail สหกรณ์ฯ

moicoop@hotmail.com