เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ฝ่ายการเงิน

 

การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายการเงิน


ผู้ปฏิบัติงาน

1. นางสาวมัทนา    สุระประสิทธิ์       หัวหน้าฝ่าย
2. นางสาวนันทนา   มิ่งมงคลชัย      พนักงาน
3. นางสาวอุมาพรรณ  ทรงวิวัฒน์      พนักงาน
4. นางสาววรลักษณ์    อารีรักษ์       พนักงาน

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. รับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินสดและเช็คของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย
2. จัดทำทะเบียนการจ่ายเช็คของสหกรณ์
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว และรับเงินลูกหนี้ตัวแทนจากตัวแทนสหกรณ์ หรือจากสมาชิก เพื่อฝากชำระพิเศษ หรืออื่นใด และหน่วยงานต่างๆ ส่งมาประจำทุกเดือน ในรูปของเงินสด เช็ค ดร๊าฟ และธนาณัติ
4. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ – โอนถอนเงินฝากให้แก่สมาชิก โดยการเบิกจ่ายเป็นเงินสด จัดทำดร๊าฟ
5. จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายการรับ – จ่ายเงินประจำวัน เสนอต่อผู้จัดการ และเหรัญญิก  และจัดส่งฝ่ายบัญชีภายในวันนั้น หรือช้าสุดในวันถัดมา
6. เก็บรักษาสมุดเงินสดรับ – จ่ายสหกรณ์ฯ
7. เก็บรักษาเช็ค และต้นขั้วเช็คที่จ่ายเงินไปแล้ว รวมทั้งใบฝากเช็ค
8. เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่สมาชิกมาชำระพิเศษ
9. เก็บรักษาใบฝาก – ถอนเงินของสมาชิก
10.จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน การฝาก – ถอนเงิน  เงินสดคงเหลือ สถานะทางการเงินเสนอต่อผู้จัดการ และเหรัญญิก
11. จัดทำทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับ
12. คิดเงินสะสมบำเหน็จ และจัดทำทะเบียนเงินสะสมเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
13. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
14. ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

 
 
มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
เม.ย.- มิ.ย. 60
ม.ค.- มี.ค. 60
ต.ค.- ธ.ค. 59
วารสารย้อนหลังทั้งหมด