เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


สมัครสมาชิก

 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง มหาดไทย มี 2 ประเภท คือ สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

  สมาชิกปกติ   จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3.เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวง มหาดไทยหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
4.เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม


  สมาชิกสมทบ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
ค. มิได้เป็นสมาชิก
ง. เป็นบุคคลธรรมดาตามที่ (ก)(3) หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือเป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก
(2) บุคคลธรรมดาอื่นใดที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม 

ไปยังดาวน์โหลดสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 

 

 

 
 
มุมสมาชิก
 
 

 

รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

E-mail สหกรณ์ฯ

moicoop@hotmail.com