สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

Hot Event

กิจกรรมสหกรณ์ฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธาน

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นำโดย นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ นายสมคิด จันทมฤก ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

17 ธันวาคม 2563 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย ประจำปี2563 โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองประธานกรรมการสหกรณ์ มท. เป็นประธาน

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

Interest rate

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (มีเฉลี่ยคืน)

- สามัญ/ทันใจ
6.45%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

- เคหะฯ
4.50%
- รถยนต์ (รถมือ2)
4.50%
- รถยนต์ (รถป้ายแดง)
4.00%
- อเนกประสงค์
5.75%
- ประกอบอาชีพ
5.75%
- ป้องกันชีวิต
6.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

- ออมทรัพย์
2.25%
- ออมทรัพย์พิเศษ
2.50%
- สินมัธยัสถ์
3.50%