สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

ศึกษาดูงาน สอ.ข้าราชการสรรพากร จำกัด

คณะกรรมการฯ และพนักงานสหกรณ์ฯ ไปศึกษาดูงาน การดำเนินงาน และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ระบบโปรแกรมที่จะนำมาใช้กับสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

ศึกษาดูงาน สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

คณะกรรมการฯ และพนักงานสหกรณ์ฯ ไปศึกษาดูงานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ระบบโปรแกรมที่จะนำมาใช้กับสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

สัมมนาสมาชิกบำนาญ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 16-17 มี.ค.2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด นำโดยท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ และความมั่่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในโครงการสัมมนาสมาชิกบำนาญ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในหัวข้อ “ชีวิตสุขใจหลังวัยเกษียณ“ ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับสมาชิก รวมถึงเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งตอบปัญหา และข้อซักถามต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกกับคณะกรรมการดำเนินการที่มาบรรยายในครั้งนี้

Interest rate

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (มีเฉลี่ยคืน)

- สามัญ/ทันใจ
6.45%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

- เคหะฯ
4.50%
- รถยนต์ (รถมือ2)
4.50%
- รถยนต์ (รถป้ายแดง)
4.00%
- อเนกประสงค์
5.75%
- ประกอบอาชีพ
5.75%
- ป้องกันชีวิต
6.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

- ออมทรัพย์ (สมาชิกสามัญ)
2.25%
- ออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
1.75%
- ออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสามัญ)
2.50%
- ออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
2.00%
- สินมัธยัสถ์รายเดือน
3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

- ประจำ 3 เดือน
2.00%
- ประจำ 6 เดือน
2.20%

บริการเงินกู้และเงินฝากระหว่างสหกรณ์

สนใจสอบถาม 081-2659792
02-6221451-4 ต่อ 666