สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

Interest rate

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (มีเฉลี่ยคืน)

- สามัญ/ทันใจ
6.45%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

- เคหะฯ
4.50%
- รถยนต์ (รถมือ2)
4.50%
- รถยนต์ (รถป้ายแดง)
4.00%
- อเนกประสงค์
5.75%
- ประกอบอาชีพ
5.75%
- ป้องกันชีวิต
6.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

- ออมทรัพย์ (สมาชิกสามัญ)
2.25%
- ออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
1.75%
- ออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสามัญ)
2.50%
- ออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
2.00%
- สินมัธยัสถ์รายเดือน
3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

- ประจำ 3 เดือน
2.00%
- ประจำ 6 เดือน
2.20%

บริการเงินกู้และเงินฝากระหว่างสหกรณ์

สนใจสอบถาม 081-2659792
02-6221451-4 ต่อ 666