สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

Interest rate

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (มีเฉลี่ยคืน)

- สามัญ/ทันใจ
6.45%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

- เคหะฯ
4.50%
- รถยนต์ (รถมือ2)
4.50%
- รถยนต์ (รถป้ายแดง)
4.00%
- อเนกประสงค์
5.75%
- ประกอบอาชีพ
5.75%
- ป้องกันชีวิต
6.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

- ออมทรัพย์
2.25%
- ออมทรัพย์พิเศษ
2.50%
- สินมัธยัสถ์
3.50%