สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

โครงสร้างบุคลากร

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

นายกฤษฎิ์ สาริกา

ตำแหน่ง: รองผู้จัดการ

นายพสิษฐ์ จงแสง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นายวรพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวนุ่มละไม พิมพ์คำ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวนงลักษณ์ ลดาลลิตสกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายโยฤทธิ์ แก้วโกมล

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวพรพรรณ ครุฑคำ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายปัณณวิชญ์ สาริกา

ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนันทนา มิ่งมงคลชัย

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวฐายินี ธาราฉัตร

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวสุกัญญา ตรีกุล

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววาสินี ลีละตานนท์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาววรลักษณ์ อารีรักษ์

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววันวิสา ทองสงค์

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววชิราภรณ์ ลิมป์สถาพร

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวสุญาดา เกียรติโอภาส

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางเยาวลักษณ์ เทศทอง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาววัชราภรณ์ เซียงหลิว

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววิภาวัลย์ เวียงอินทร์

ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปรารถนา กล่ำสกุล

ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นางสาวยุพา แก้วประเสริฐ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายสหชาติ วารีสอาด

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววราภรณ์ นวลปาน

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายพินิจ ช่อจันทร์ผลิ

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวชุติพร มณีโชติ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายพรพิทักษ์ มณีโชติ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวนพมาศ สนับหนุน

ตำแหน่ง: พนักงาน