สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

สมัครสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง มหาดไทย มี 2 ประเภท คือ สมาชิกและสมาชิกสมทบ

สมาชิกปกติ

จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

สมาชิกสมทบ

จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. (1) เป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ก. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  • ข. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
  • ค. มิได้เป็นสมาชิก
  • ง. เป็นบุคคลธรรมดาตามที่ (ก)(3) หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือเป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก
 2. (2) บุคคลธรรมดาอื่นใดที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม