สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

การฝากเงิน

1. เงินฝากออมทรัพย์

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบของสหกรณ์
 • ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
 • ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
 • เงินฝากในบัญชีนั้นยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • รับเงินฝากจากสมาชิกในทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ 500,000.- บาท/คน/เดือน (ยกเว้นเงินฝาก อ.สินมัธยัสถ์รายเดือน)
 • ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย สมาชิกปกติ (2.25% ต่อปี) สมาชิกสมทบ (1.75% ต่อปี)
 • สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละครั้งในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ผู้ฝากขอ
 • บัญชีเงินฝากมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนตั้งแต่ 5,000,000 บาท สหกรณ์คิดดอกเบี้ยสหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือน
 • ยื่นรับดอกเบี้ยหรือปรับสมุดได้ในวันเปิดทำการ

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบสหกรณ์
 • ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
 • ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
 • เงินฝากในบัญชีนั้นยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • รับเงินฝากจากสมาชิกในทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ 500,000.- บาท/คน/เดือน (ยกเว้นเงินฝาก อ.สินมัธยัสถ์รายเดือน)
 • ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
 • การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตรา 1% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • การเปิดบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท และการฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย สมาชิกปกติ (2.50% ต่อปี) สมาชิกสมทบ (2.00% ต่อปี)
 • สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ณ. วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 • บัญชีเงินฝากมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนตั้งแต่ 100,000 บาท สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือน

3. เงินฝากสินมัธยัสถ์รายเดือน

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบสหกรณ์
 • ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
 • ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์ได้จำนวนคนละ 1 บัญชี
 • เงินฝากในบัญชีนั้นยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท โดยต้องหักจากเงินเดือนสมาชิก
 • ดอกเบี้ย 3.00%
 • การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตรา 1 % ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

วิธีการฝากเงินกับสหกรณ์

 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 2. โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ในนาม “บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด”
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกพระยาศรีบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045 - 1 - 13940 - 2 สมาชิกรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนตะนาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 111 - 0 - 76688 - 6 สมาชิกรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง