www.moicoop.com       หน้าหลัก | admin | สมาชิก | คณะกรรมการ
วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561           เวลา  


การบริการด้านเงินฝาก
ในปัจจุบันสหกรณ์ได้เปิดให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิก 2 ประเภท
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน
@ เงินฝากออมทรัพย์
เงื่อนไข
* ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบของสหกรณ์
* ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
* ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
* เงินฝากในบัญชีนั้นยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
* ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
* การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
หมายเหตุ
* อัตราดอกเบี้ย 2.50 % ต่อปี
* สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน
* สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละครั้งในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ผู้ฝากขอ
* ยื่นรับดอกเบี้ยหรือปรับสมุดได้ในวันเปิดทำการ

@ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงื่อนไข
* ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบสหกรณ์
* ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
* ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
* เงินฝากในบัญชีนั้นยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
* ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
* การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
* การฝากหรือถอนเงินฝากนั้นต้องฝากหรือถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท
* การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตรา 1 % ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อยบาท
* ผู้ฝากที่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างก่อนที่สหกรณ์นำเบี้ยเข้าบัญชี สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
หมายเหตุ
* อัตราดอกเบี้ย 3.00 % ต่อปี
* สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ณ. วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
* บัญชีเงินฝากมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนตั้งแต่ 100,000 บาท สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือน
วิธีการฝากเงินกับสหกรณ์
1. ติดต่อด้วยตนเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
2. โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ในนาม “บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด”
* ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตะนาว บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่ 111 - 0 – 076688 – 6 สมาชิกรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง
* ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกพระยาศรีบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 045 - 1 – 13940 – 2 สมาชิกรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง

www.moicoop.com โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200