www.moicoop.com       หน้าหลัก | admin | สมาชิก | คณะกรรมการ
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561           เวลา  


สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย มี 2 ประเภท คือ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
สมาชิกปกติ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3.เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
4.เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
สมาชิกสมทบ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
ค. มิได้เป็นสมาชิก
ง. เป็นบุคคลธรรมดาตามที่ (ก)(3) หรือเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือเป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก
(2) บุคคลธรรมดาอื่นใดที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม

www.moicoop.com โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200